امور اداری

null

آقای مرتضی آور زمانی

مسئول امور اداری شهرداری ابریشم

معرفی و شرح وظایف واحد اداری :
  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط شهرداری.
  • نظارت بر اجرای مفاد طبقه بندی شده مشاغل کارگری در ارتباط با پرسنل
  • رسیدگی و کنترل فرآیند گردش کار در حوزه های تحت سرپرستی و ارائه روش های بهینه انجام کار در راستای افزایش بهره وری سازمانی و ارتقاء و رضایت ارباب رجوعان
  • ایجاد ارتباط  و هماهنگی با گروه تشکیلات و بهبود روش ها بمنظور رفع مسائل تشکیلاتی واحد مروبطه و ارائه پیشنهاد برای بهبود انجام امور
  • بررسی و شناسایی منابع جدید درآمدی و نظارت مستمر بر پیگیری و حصول منابع درآمدی مصوب در چهارچوب مربوطه
  • نظارت بر حفظ و اداره دارائی های منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری و استفاده کارآمد از آنها در راستای تحقق وظایف و ماموریت های سازمانی
  • ایجاد هماهنگی های لازم بین واحد های تابعه و ارائه خط مشی و اصول کلی برنامه های معاونت به واحد های تحت سرپرستی
  • ارزیابی منظم و گزارشگیری ادواری از روند انجام وظایف واحد های تحت نظارت و انعکاس گزارشات به مقامات مافوق
  • نظارت بر امور کارگزینی، دبیرخانه، بایگانی، ماشین نویسی و سایر واحد های شهرداری
  • پیش بینی احتیاجات پرسنلی و اقدامات لازم در جهت تامین آنها با هماهنگ واحد های ذیربط
فهرست