مراکز آموزشی شهر ابریشم به ظرح ذیل میباشد.

مهدالرضا
مدرسه 22 بهمن
مدرسه پسرانه شهید فهمیده
دبستان دخترانه شهید مومنی
مدرسه دخترانه همدانیان
دبستان شهید حسن کاظمی
دبیرستان دخترانه شهدای ایرانیت
دبیرستان صالحه
هنرستان حجاب

فهرست