شهردار: مهندس سید رضا ابطحی
شهردار: مهندس سید رضا ابطحی
شورای شهر ابریشم

شاخصه های مهم شهر ابریشم

دیار …
0
جمعیت کل
تاسیس ۱۳۷۵
0
تعداد خانوار
درجه شهرداری
0
تعداد شهدا

جهت کسب اطلاعات، دریافت بخشنامه ها و فرم های مربوط به هر واحد بر روی واحد مورد نظر کلیک نمایید.

پیشرفت پروژه ها

پروژه اول50%
50%
پروژه اول50%
50%
پروژه اول50%
50%
پروژه اول50%
50%
فهرست